Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató

 

 

1.   Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Pallasz Travel Kft. (székhely: 7300 Komló, Kossuth L. u. 79.; cégjegyzékszám: 02-09-072128; továbbiakban: Pallasz Travel Kft.) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

 

2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében törtnő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

3.   Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem   automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az Pallasz Travel Kft. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Pallasz Travel Kft-vel utazási szerződést kötők.

 

4.   Az adatkezelés elvei

A Pallasz Travel Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 

5.   A Pallasz Travel Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Pallasz Travel Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

 

I.    Ajánlatkérés, érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 e-mail cím telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 érdeklődés tárgya (pl. időszak, úti cél, szállás             típus, besorolás, utazási típus, árak, ajánlatkérés

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 irányítószám, város, cím  (nem kötelező)

Ha az érdeklődő lakhelyére kéri az írásos választ, katalógust, vagy címéhez közeli indulási lehetőségekről szeretne tájékozódni.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

II.    Hírlevélre (telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás

 név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 e-mail cím telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 érdeklődés tárgya, hírleveleink iránti igény

Az ügyfél eldöntheti kívánja-e kapni tematikus hírleveleinket vagy sem; az ügyfél saját közlése alapján.

 feliratkozás dátuma, levelezéstörténet                         nyilvántartása

Esetleges technikai problémák feltárása céljából.

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

III.   Utazási szerződéskötés, utazásközvetítés

 név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 e-mail cím telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 a szerződés tárgya (pl. időszak, úti cél, szállás             típus, szállás besorolás, gyereke száma és                   születési ideje, étkezési igények, releváns                 egészségügyi adatok

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 IV.    Repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

 név

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 e-mail cím telefonszám

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 a szerződés tárgya (pl. időszak, úti cél, szállás             típus, szállás besorolás, gyereke száma és                   születési ideje, étkezési igények, releváns                     egészségügyi adatok

A szerződés tárgyának meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

V.   Profilalkotás

 az adott ügyfél kapcsán a fentiekben felsorolt               pontok szerinti tevékenységekhez

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

6.   Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldal az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Weboldalunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Pallasz Travel Kft. azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

7.   Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta”, „kommentelte”, vagy más interakciójával érintette a pallasztravel.hu weboldalát, publikált tartalmait. 

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

      

8.   Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Pallasz Travel Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Pallasz Travel Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, felhasználásáról, az adatok továbbításáról), a következő elérhetőségeket: e-mail: pallasztravelkft@gmail.com, telefon.+36 72/481-149, cím: 7300 Komló, Kossuth L. u. 79.

 

9.   Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A Pallasz Travel Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 

10.   Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Pallasz Travel Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Pallasz Travel Kft. köteles tájékoztatást adni.

 

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Pallasz Travel Kft. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 

A Pallasz Travel Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Pallasz Travel Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fog viselni.

 

11.   Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

A Pallasz Travel Kft.az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Pallasz Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Pallasz Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

12.    Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

A Pallasz Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

A Pallasz Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

A Pallasz Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

A Pallasz Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

A Pallasz Travel Kft. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Pallasz Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

13.    Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

A Pallasz Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Pallasz Travel Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Pallasz Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

A Pallasz Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

A Pallasz Travel Kft. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Pallasz Travel Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Pallasz Travel Kft. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

A Pallasz Travel Kft. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

14.   Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 

 15.    Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Pallasz Travel Kft. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme

Határidő

Tájékoztatáshoz való jog

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog

egy hónap

Helyesbítéshez való jog

egy hónap

Törléshez való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog

indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog

egy hónap

Titoktartáshoz való jog

a tiltakozás kézhezvételekor

 

 

16.    Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Pallasz Travel Kft. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

NAIH kapcsolati adatai a következők:

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

A Pallasz Travel Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Pallasz Travel Kft. adott esetben levélben, vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.